Referencie

 • …množstvo geometrických plánov, vytýčení rodinných domov, pozemkov… pre súkromných investorov
  Vybrané referenčné zákazky :
 • Výstavba bytových domov Rezidencie Grand Koliba, Bratislava r. 2017-2021
 • Výstavba objektu Metropolitan Star, geodet dodávateľa betónových konštrukcií r. 2019-2020
 • Prevádzka KPaEH pri ČOV Vrakuňa – Rekonštrukcia vonkajších potrubných rozvodov, r.2019

Naši pracovníci sa podieľali ako hlavný geodet stavby/dodávateľa na komplexnom
geodetickom zabezpečení stavieb:

 • Výstavba Centrálneho areálu Gajary pre Nafta a.s., 2009-2010
 • Výstavba nádrže ropy č. 235 50 000m3 v PS1 Budkovce 
 • Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA a.s. – Prepojovací plynovod Láb-CAG, CAG–ZSG2 r. 2010 
 • Rekonštrukcia býv. budovy VÚB, Bratislava  – CITY GATE r. 2009 
 • Rekonštrukcia admin. budovy Transpetrol, a.s. r. 2011 
 • Vodná elektráreň na Laborci  a prívodný kanál – MVE Strážske – r. 2011 
 • Administratívna budova a Predajňa Lidl / Bratislava, Rekonštrukcia Lidl /Dunajská Streda r. 2012 
 • Rekonštrukcia VTL plynovodu DN700 Ruská – Mokrý Háj r. 2012 
 • Inštalácia tandemových sústrojenstiev na KS03 Veľké Zlievce r. 2010-2013 
 • Protipovodňové opatrenia na KS03 r. 2013 Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary – Báden) TKG 3 r.2011-2013
 • Rekonštrukcia komunikácií ZOO Bojnice r. 2012-2014 
 • Termálne kúpalisko Kováčová – AQUAPARK 1. etapa r. 2012-2013 
 • Výstavba premostenia a rekonštrukcia výtlačného potrubia DN500 a DN700 v PS4 Tupá
 • Infraštruktúra a administratívno – prevádzkového centra PANHOLEC r. 2013 
 • Podzemná tesniaca stena Čunovo, Kravany nad Dunajom (prehĺbenie, sanácia) r. 2014-2015 
 • Výstavba systému tranzitnej prepravy v ČS223 PS4 Tupá, r. 2014 
 • Revízia a rekonštrukcia konštr. Dolných a Horných vrát a ostatného vybavenia PLK VD Gabčíkovo r. 2014 
 • Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn (10km vodovodu) r. 2014, komplex. geodetické činnosti 
 • Športový areál Rozália, Hodruša komplexné zabezpečenie geodetických činností r. 2015 
 • Mesto Modra, Úprava Stoličného potoka a vybudovanie vodovodu a kanalizácie r. 2015 
 • Výroba provizórneho hradenia pre VD Gabčíkovo – kontrolné činnosti pri výrobe r. 2015 
 • Budovanie infraštruktúry ŽU v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu r. 2015 
 • Výstavba objektu Westend Plazza, Bratislava r. 2016-2018 
 • Výstavba zvodu odpadovej ropy, PS5 Bučany r. 2016 
 • Rekonštrukcia hangára na Letisku M.R. Štefánika Bratislava r. 2017