Naše služby

GEOASK s.r.o. poskytuje komplexné autorizované geodetické služby v katastri nehnuteľností a investičnej výstavbe. Spracovávame geodetické podklady pre projekčné činnosti, majetkoprávne vysporiadanie, vyhotovujeme všetky typy geometrických plánov, vytýčenia stavieb rôznych druhov, kontrolu realizácie výstavby, až po všetky podklady potrebné ku kolaudácii stavebných objektov a ich zápis do katastra nehnuteľností.
Zabezpečujeme aj činnosti autorizovaného geodeta projektanta, investora aj dodávateľa pri výstavbe.
Práce vždy realizujme a odovzdávame v dohodnutých termínoch. Komunikácia s klientom a jeho informovanie o riešení a priebehu prác sú u nás na prvom mieste. Naše služby plne prispôsobujeme časovým požiadavkám a potrebám klientov.

V oblasti katastra nehnuteľností sú to najmä služby pri vypracovaní geometrických plánov, vytyčovaní hraníc pozemkov, identifikácie pozemkov a poradenstva pri majetkoprávnom usporiadaní vlastníctva…

V investičnej výstavbe poskytujeme komplexné služby inžinierskej geodézie ako sú predrealizačné zamerania lokalít, tvorba účelových máp a podkladov pre projekčné činnosti, zameranie pasportov objektov a ich častí, budovanie vytyčovacích sietí stavieb, vytyčovanie pozemných, líniových a priemyselných stavieb, kontrolné merania pri realizácii stavieb, ako sú napríklad merania kubatúr výkopov a násypov, porealizačné zamerania stavebných objektov, tvorba geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia, špeciálne úlohy ako sú napríklad sledovanie sadania a pretvorení objektov…

* geometrické plány * adresný bod * digitálna mapa mesta * vytýčenie stavieb* vytýčenie rodinného domu * vytýčenie pozemkov * polohopisný a výškopisný plán pre projekt * porealizačné zamerania * kontrolné zamerania * poradenstvo v KN * mapovanie * presná nivelácia * meranie pamiatok *

Pri našej práci používame profesionálnu a pravidelne kalibrovanú techniku firiem Leica Geosystems a FOIF: